Kontaktujte nás: +420 604 156 256 | info(zavináč)akhs.cz
ID dat. schr. ufs8j43

Mgr. Hana Schönová

Advokátní kancelář Klatovy


Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby, a to zejména v oblasti práva občanského, rodinného, insolvenčního a trestního. Zastoupení při jednání se soudy a úřady poskytujeme fyzickým i právnickým osobám dle dohody. Zakládáme si na profesionálním přístupu a spokojenosti našich klientů.

2767086-obcanske_pravo3.jpg

Občanské právo

- sepis a revize smluv
- převody nemovitostí, advokátní úschova
- mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek
2767090-rodinne_pravo3.jpg

Rodinné právo

- rozvod manželství
- vypořádání společ. jmění manželů
- úprava poměrů nezl. dětí (péče, výživné, styk)
2767085-insolvencni_pravo3.jpg

Insolvenční právo

- sepis návrhů na povolení oddlužení
- přihlášky pohledávek a zastupování
v insolvenčním řízení

2767087-trestni_pravo3.jpg

Trestní právo

- obhajoba v trestním řízení
- zastupování poškozeného v trest. řízení
- uplatnění nároku na náhradu škody
2767089-pracovni_pravo3.jpg

Pracovní právo

- právní poradenství 
pro zaměstatnce
i zaměstnavatele
2767088-pravni_poradenstvi3.jpg

Právní poradenství

- právní konzultace


2767118-koruna.jpg

Smluvní odměna

Odměna za poskytování právních služeb je ve většině případů stanovena na základě dohody s klientem (tzv. "smluvní odměna"), která může být sjednána jako odměna úkonová, časová (hodinová), paušální nebo podílová.

Mimosmluvní odměna

Není-li mezi advokátem a klientem sjednáno jinak, řídí se výše odměny advokáta příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), o tzv. mimosmluvní odměně. Výše mimosmluvní odměny se v takovém případě stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazba odměny za jeden úkon právní služby se nejčastěji odvíjí od hodnoty věci, v trestních věcech od trestní sazby.

2767116-gdpr.jpg

Ochrana osobních údajů

Advokát zpracovává osobní údaje, poskytnuté mu klientem na základě smlouvy o poskytování právních služeb, v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Klient má právo na přístup k osobním údajům, opravu nepřesných osobních údajů, doplnění neúplných osobních údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, přenositelnost osobních údajů; právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Vzor žádosti o uplatnění práv subjektu údajů (klienta) je dostupný na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz). V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

2767117-info.jpg

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mgr. Hana Michálková, advokátka tímto v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje klienta, který je spotřebitelem (tj. osobou nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkon svého povolání), že Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Box1

2774326-2222.png

2960972-HS.png

Něco málo o sobě....

Jsem absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Po ukončení studia jsem vykonávala advokátní praxi v renomované advokátní

kanceláři v Klatovech.

Od roku 2019 působím jako samostatná advokátka.

Od 07/2021 změna názvu z AK Michálková na AK Schőnová.